Skip to Content.

ervaringsdiploma - De werkelijke beroepswaarde van het EVC-diploma

Subject: De werkelijke beroepswaarde van het EVC-diploma

Description: EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Een EVC-procedure biedt een helder beeld van de talenten, kennis en vaardigheden van een volwassene. Deze kan hij verworven hebben op school, op het werk, thuis of door het beoefenen van hobby’s, en kan hij mettertijd inruilen voor een hoger diploma. Het zogenaamde ervaringdiploma.

Vaak begint een deelnemer aan een EVC-procedure via zijn werkgever of arbeidsorganisatie. Daarnaast is er de EVC-aanbieder. In de meeste gevallen zijn dit methodescholen, kenniscentra, of gespecialiseerde bureaus en private hogescholen die een deel of de gehele evaluatieprocedure uitvoeren.

De eisen van de arbeidsmarkt veranderen tegenwoordig steeds vaker en sneller. Als gevolg daarvan is niemand ooit volleerd. Mensen dienen zich flexibel aan nieuwe omstandigheden te kunnen aanpassen. Het instrument EVC brengt de kennis en kunde in beeld die mensen op een bepaald moment hebben. Die competenties kunnen overal vandaan komen.

De essentie van EVC is het erkennen dat leren niet alleen gebeurt via het algemeen erkende onderwijs.

Een competentie kan eenvoudig omschreven worden als: weten hoe op een bepaalde manier te handelen. Of iemand competent is wordt duidelijk door zijn voorkennis en zijn handelingen. Het is een cluster van bekwaamheden, kennis, attitudes, karakteristieken, ambities en inzichten. Dikwijls is een bepaalde competentie een voorwaarde voor de andere. Bovendien ontwikkelen competenties zich altijd in een bepaalde context. Die specifieke context is van cruciaal belang voor veranderingen in de competenties van iemand. Met andere woorden, competenties ontwikkelen zich voortdurend en kunnen mettertijd door een college van assessors worden opgewaardeerd tot een bachelor of mastertitel.

De erkenning van bachelor en mastertitels afgeleverd op EVC-basis is minder formeel dan binnen een traditionele universitaire setting. De werkgever of arbeidsorganisatie die een werknemer als EVC-kandidaat aanreikt erkent a priori de waarde van de te volgen procedure en ook Ministeries van Onderwijs beginnen internationaal ook steeds vaker de waarde van EVC-certifiëring te erkennen, al blijft een hardnekkige kern van voornamelijk oudere 60+ professoren de nieuwe methodescholen onterecht afschilderen als 'diplomafabrieken'.

Over de auteur :

Kristiaan De Ley studeerde af aaan de Universiteit van Sofia als Dr. In de Epistemologie. Epistemologie is de tak van filosofie die zich de vraag stelt hoe de mens tot zekere of ware kennis kan komen. Hiermee hangt de vraag samen naar de aard van menselijke kennis. Het interpreteren en evalueren van cognitieve leerprocessen zoals verworven beroepsbekwaamheden en levenservaring maakt hier een fundamenteel onderdeel van uit. Kristiaan De Ley is dan ook sedert 2000 werkzaam als free-lance assessor en commissaris voor internationale on-line hogescholen die zich specialiseren in de toegepaste criteria van het Ervaringsdiploma.

Top of Page